زر ز

تصفح المحتويات. (برهان ) (از شرفنامه ٔ منیری )

2023-01-29
  وحدة الامن والسلامة ص 1م
 1. قوائم
 2. نو ا ذ إ ظو ن ل ا نو ا **زَرَّ** - [ز ر ر]
 3. به زینش نشیند یكی آفتاب
 4. bouton de la chemise
 5. به سلم و به تور آمد این آگهی
 6. يدرم ، ورشز اب تك
 7. حريصة
 8. to button
 9. Najme Nikdel