جمع م هر في ابن منظور

ثمره شناخت اصول اخلاقی حاکم بر روابط همسران از منظر متعالی قرآن کریم، ارمغانی نوین و تمدنی ناب است. ابن‌فارس بر این باور است که ریشه «ظ-ل-م» دارای دو اصل است: اصل اول، «الظُّلْمَه» به معنی نبودن نور و روشنایی و جمع آن «ظُلُمَات» است

2023-01-31
    اوراق عمل لحرف ك
  1. نسخه PDF
  2. 1
  3. هو محمد بن مكرم
  4. 3- ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م
  5. 1392/08/12 - 02:50