ب راز من باب مفاعلة

در صورت تلاوت خاتم در آیه فوق با فتح تاء؛ و چهار احتمال در نوع استعمال آن مطرح است: الف. 9 ٠ 5 و‎

2023-01-29
  بز ي طير
 1. به
 2. 5
 3. 🔥قام علی👈 استوار بود
 4. بادکنک کابل/ عباس عبدی
 5. يا ← فِعا ل
 6. مشاهده هم به معناى هم دیگر را دیدن است
 7. ای کاش انسان راز این زیبایی را دریابد
 8. 12
 9. ۴) مفتاح، باب الابواب، ص ۷۷